نمایش آثار طراحی دستی و نقاشی

رسول مهدی جبار - Rasoul Mahdijabbar

» پیگیری آخرین آثارم :: ۱۳٩٥/٢/۱٩
» طراحی 174 - سایزحدود A5 :: ۱۳٩۳/٧/٥
» طراحی رنگی پرتره 174 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» طراحی پرتره 173 - سایزحدود A5 :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» طراحی پرتره 172 - سایزحدود A5 :: ۱۳٩۳/٥/٩
» طراحی فیگور171 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» طراحی پرتره 170 - سایزحدود A5 :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» طراحی پرتره 169 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» طراحی پرتره 168 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» طراحی پرتره 167 - سایزحدود A5 :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» طراحی پرتره 166 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» طراحی پرتره 165 - سایزحدود A4 :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» طراحی پرتره 163 - کوچکتر از A5 :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» طراحی پرتره 162 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٤/۳
» طراحی پرتره 161 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» طراحی پرتره 160 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» طراحی پرتره 159 - سایز حدود 8-6 cm :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» طراحی پرتره 158 - دیتیل - سایز کامل اثر 100-70 cm :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» طراحی پرتره 157 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» طراحی پرتره 156 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» طراحی پرتره 155 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» طراحی پرتره 154 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» طراحی پرتره 153 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» طراحی پرتره 152 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» طراحی پرتره 151 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» طراحی پرتره 150 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/۳/٩
» طراحی پرتره 149 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/۳/۱
» طراحی پرتره 148 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» طراحی پرتره 147 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» طراحی پرتره 146 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» طراحی پرتره 145 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» طراحی پرتره 144 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» طراحی پرتره 143 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» طراحی پرتره 142 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/۸
» رزومه کاری ( سوابق هنری ) :: ۱۳٩۳/٢/٧
» طراحی پرتره 141 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩۳/٢/٧
» طراحی پرتره 140 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/٢/٤
» طراحی پرتره 139 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» طراحی پرتره 138 - سایز حدود 11- cm 12 :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» طراحی پرتره 137 - سایز حدود 11- cm 12 :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» طراحی پرتره 136 - سایز حدود 11- cm 12 :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» طراحی پرتره 135 - سایز حدود 11- cm 12 :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» طراحی پرتره 134 - سایز حدود 7- cm 17 :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» طراحی پرتره 133 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» طراحی پرتره 132 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» طراحی پرتره 131 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» طراحی پرتره 129 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» طراحی پرتره 128 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» طراحی پرتره 127 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» طراحی پرتره 126 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» طراحی 125 - سایز حدود 8-10 cm :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» طراحی 124 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» طراحی 123 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» شعر - دو در یک ( علیرضا آذر & احسان افشار ) :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» طراحی 122 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» طراحی 121 - سایز 30-16 cm :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» طراحی طبیعت 120 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» طراحی پرتره 119 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» طراحی 118 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» طراحی 117 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» فروش طراحی 116 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» طراحی 115 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» طراحی 114 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» فروش طراحی 113 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» روند پیشرفت طراحی های دستی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» طراحی 112 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» طراحی 111 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» طراحی 110 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» طراحی 109 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» طراحی 108 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» طراحی 107 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» طراحی 106 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» من، کسی که خط میکشه :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» طراحی 105 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» طراحی 104 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» طراحی 103 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» طراحی 102 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» طراحی 101 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» طراحی 100 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» طراحی 99 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» ورکشاپ نقاشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» طراحی 97 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» طراحی 96 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» طراحی 95 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» طراحی 94 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» طراحی 93 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» طراحی 93 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» طراحی 92 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» طراحی 91 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» طراحی 90 - سایز حدود 18-30 cm :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» طراحی 89 - سایز حدود 18-19 cm :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» طراحی 88 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» طراحی 87 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» طراحی 86 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» طراحی 85 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» طراحی 84 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» طراحی 83 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» طراحی 82 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» طراحی 81 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» طراحی 80 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» طراحی 78 - سایز حدود 10-35 cm :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» طراحی 77 - سایز حدود 10-5 cm :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» بروشور آثار طراحی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» طراحی 76 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» طراحی 75 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» طراحی 74 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» طراحی-پرتره 73 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» طراحی-پرتره 72 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» طراحی-پرتره 71 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» طراحی-پرتره 70 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» طراحی-کاریکاتور 69 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» طراحی-پرتره 68 - سایز حدود A4 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» طراحی-پرتره 67 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» طراحی-پرتره 66 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» طراحی-پرتره 65 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» طراحی-پرتره 64 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» طراحی-پرتره 63 - سایز حدود 8-5 سانتی متر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» فروش طراحی-فیگور 61 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» فروش طراحی-فیگور 60 - سایز A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» طراحی-پرتره 59 - سایز 100-70 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» طراحی-پرتره 58 - سایز حدود 10-7 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» فروش نقاشی-گل 57 - سایز 48-33 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» فروش نقاشی-گل 56 - سایز 43-35 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» طراحی-پرتره 55 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» طراحی-پرتره 54 - سایز حدود A5 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» طراحی-پرتره 53 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» طراحی-پرتره 52 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» طراحی-پرتره 51 - سایز A4 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» پوستر، نمایش آثار طراحی رسول مهدی جبار :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» طرح پوسترهای آموزشگاه خصوصیم (هم طرحش از خودمه هم آموزشگاه) :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» چند کلام و طراحی- پرتره 50 - مداد روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» طراحی-پرتره 48 - سایز A4 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» طراحی-پرتره 47 - سایز A5 - جوهر روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» طراحی- فیگور 46 - سایز A5 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» طراحی- پرتره 45 - سایز A5 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» طراحی- پرتره 44 - سایز A5 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» طراحی- پرتره 43 - سایز 70 * 100 - رنگ روغن و گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/٥
» طراحی- پرتره 42 - سایز 20 * 30 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳٩٠/٦/٥
» طراحی- پرتره 41 - سایز 70 * 100 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» طراحی- فیگور 40 - سایز 70 * 100 - مداد روی کاغذ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» طراحی - فیگور 38 - مداد روی کاغذ :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» طراحی- پرتره 37 - سایز 70 * 100 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳۸۸/٩/٩
» نقاشی - پرتره 36 - سایز 70 * 90 - رنگ روغن روی بوم :: ۱۳۸۸/٩/٥
» نقاشی - پرتره 35 - سایز 40 * 50 - رنگ روغن روی بوم :: ۱۳۸۸/٦/۱
» طراحی - پرتره 33 - سایز 70 * 100 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳۸۸/٥/٢
» طراحی - پرتره 32 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳۸۸/٥/٢
» طراحی - پرتره 31 - سایز 70 * 100 - گرافیت روی کاغذ :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» نقاشی - آبرنگ ها 24 تا 30 - پرتره :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» نقاشی - منظره 3 - سایز 70 × 50 - رنگ روغن :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» نقاشی - منظره 2 - سایز 70 * 50 - رنگ روغن :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 10 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 9 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 8 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 7 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 6 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 5 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 4 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 3 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 2 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 3 - طراحی - پارت 1 شامل 5 طرح :: ۱۳۸۸/٢/٤
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 6 شامل 4 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 5 شامل 6 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 4 شامل 6 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 3 شامل 6 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 2 شامل 6 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» مجموعه 2 - طراحی - پارت 1 شامل 6 طرح :: ۱۳۸٧/٩/۳
» نقاشی - پرتره 22 - سایز 70 * 50 - رنگ روغن :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» مجموعه 1 - ورک شاپ طراحی - 20 طرح :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» طراحی - پرتره 15 - قسمتی از اثر - سایز 100 * 70 - خودکار روی کاغذ :: ۱۳۸٧/٥/٢
» طراحی - پرنده ( طوطی )- سایز 100*70- مداد گرافیت :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» یه نقاشی سریع - سیزده به در 87 - سایز 35 * 50 روی مقوا :: ۱۳۸٧/۱/٢٧